TVA 5% pentru locuințe 2022

TVA 5% pentru locuințe mai scumpe 2022

Planificați să vă cumpărați o casă sau un apartament? Atunci avem vești bune: anul 2022 vine cu o modificare legislativă mult așteptată – veți putea plăti 5% TVA și pentru locuințele mai scumpe! Însă țineți minte: puteți beneficia de această facilitate doar o singură dată

Ordonanță de urgență 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative prevede următoarele modifică Codul fiscal astfel:

La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;”

La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

,,5. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;”

Se observă că plafonul folosit până acum rămâne în vigoare, doar că acesta va coexista cu noua prevedere legală.

Prevederi cu deosebită importanță privind aplicabilitatea practică a noii reglementări regăsim în aceeași ordonanță:

La articolul 291, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

,,(31) Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022. Notarii publici au obligația:

a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe și, în situația în care constată că nu este îndeplinită această condiție, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;

b) să completeze «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5;

c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei locuințe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 5 mențiuni cu privire la respectarea obligațiilor prevăzute la lit. a) și, după caz, la lit. b);

d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 mențiuni cu privire la respectarea obligației prevăzute la lit. b);

e) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preț sau este inclusă în preț”.

Art. XXVII

(1)Procedura privind organizarea “Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (31) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Până la termenul de 10 zile de la data operaționalizării “Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (31) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a căror valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiția referitoare la achiziția unei singure locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la furnizor.

(3)După operaționalizarea “Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, notarii publici au obligația ca, în maximum 10 zile, să completeze registrul cu informațiile referitoare la actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care au fost autentificate până la termenul prevăzut la alin. (2).


În prezent încă nu a fost înființat registrul menționat anterior, însă de îndată ce acesta va deveni operaț
ional vom reveni cu noi informații.

Încercați să găsiți soluții pentru situațiile juridice cu care vă confruntați şi

doriți să primiți consultanță în cadrul unei întâlniri cu un profesionist în drept?