Modalitate de calcul impozit la vânzarea imobilelor 2022

Sfârșitul anului 2021 a venit cu o importantă modificare legislativă ce vizează calculul impozitului în cazul vânzării imobilelor. Legea 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, intrată în vigoare la data de 20.12.2021 prevede următoarele:

,,3.La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

“191. La articolul 111, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață.

(5) Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață întocmite de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.»”

Astfel, atunci când se vând imobile pe o sumă mai mică decât valoarea minimă de piață, impozitul datorat statului se va calcula la nivelul valorii de piață. Reglementarea anterioară prevedea că impozitul se calcula la valoarea declarată de vânzător și de cumpărător, chiar dacă aceasta este sub valoarea pieței.

Această nouă modalitate de calcul a impozitului duce în mod inevitabil și la eliminarea obligației notarilor publici de a transmite notificări organelor fiscale în cazul tranzacțiilor a căror valoare declarată de părți este sub valoarea studiului de piață.

Totodată, noua reglementare este acum în acord cu prevederile conform cărora în cazul în care valoarea agreată de părți este sub cea a pieței, onorariul notarului se stabilește prin raportare la valoarea minimă de piață, conform Ordinului Ministerului Justiției 46/2011.

Nu putem încheia acest scurt articol informativ fără a reaminti care este modalitatea efectivă de calcul a impozitului:

Art. 111 al. 1 Cod fiscal – „La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei”, Art. 111 al. 3 Cod fiscal – „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale”.

Încercați să găsiți soluții pentru situațiile juridice cu care vă confruntați şi

doriți să primiți consultanță în cadrul unei întâlniri cu un profesionist în drept?